Najczęściej Zadawane Pytania

Odpowiedzi na różnorodne pytania, w tym dotyczące pracy Poradni

Odpowiedź: w sytuacji, gdy w szkole jest zatrudniony psycholog, rodzice mogą skorzystać z konsultacji, po wcześniejszym umówieniu terminu. W sytuacji, gdy w placówce nie ma takiego specjalisty, rodzice mogą skorzystać z dyżuru pracownika Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, który będzie organizowany w roku szkolnym 2021/2022, na terenie szkoły, raz na kwartał. O terminach najbliższego dyżuru będzie informowała placówka. Poza wymienionymi formami wsparcia, rodzice mogą również umówić się na indywidualną poradę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innych ośrodkach, które realizują bezpłatną pomoc psychologiczną np. Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej czy Fundacja Błękitny Krzyż.
Odpowiedź: podczas pierwszej wizyty specjalista przeprowadza z rodzicem szczegółowy wywiad. Należy zabrać ze sobą:
 • opinię o dziecku/uczniu z placówki do której uczęszcza dziecko,
 • książeczkę zdrowia dziecka, zawiera ona istotne informacje na temat sytuacji okołoporodowej i stanu zdrowia dziecka, o które będzie pytał diagnosta,
 • w przypadku problemów zdrowotnych stosowną dokumentację medyczną dziecka (wyniki badań lekarskich np. EEG, wyniki badań wzroku i słuchu, wypisy ze szpitala),
 • jeśli dziecko korzystało wcześniej w innym miejscu z pomocy psychologicznej, pedagogicznej lub logopedycznej, należy przedłożyć stosowne zaświadczenie/opinię, bądź poinformować o takim fakcie diagnostę,
 • zeszyty dziecka szczególnie z języka polskiego, matematyki, kserokopie kart pracy udostępnionych przez szkołę,
 • numer PESEL dziecka.
Odpowiedź: nie, nie jest potrzebne; Poradnia jest placówką oświatową, nie wymaga skierowań.
Odpowiedź: efektem przeprowadzonej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej jest wydanie opinii, czyli dokumentu, w który zawarta jest diagnoza, zalecenia dla nauczycieli, ucznia i jego rodziców; przedstawione jest również stanowisko Poradni wraz z uzasadnieniem w zgłoszonej sprawie. Poradnia wydaje opinie w różnych sprawach. Najczęściej są to:
 • opinie dotyczące objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, np. ucznia zdolnego czy z trudnościami w uczeniu się o charakterze trudności niespecyficznych lub uogólnionych,
 • opinie dotyczące objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, np. ucznia zdolnego czy z trudnościami w uczeniu się o charakterze trudności niespecyficznych lub uogólnionych,
 • opinie dotyczące dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,
 • opinie dotyczące specyficznych trudności w uczeniu się, w tym o ryzyku dysleksji,
 • opinie dotyczące objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.
Z pisemnym wnioskiem o wydanie opinii może wystąpić:
 • rodzic dziecka lub jego opiekun prawny,
 • sam uczeń jeżeli jest pełnoletni (tzn. ukończył 18 lat),
 • Samouszkodzenia
 • opinię wydaje się w terminie do 30 dni, od dnia złożenia wniosku,
 • opinię wydaje się wnioskodawcy.
Opinia jest zawsze wydawana rodzicowi na jego pisemny wniosek. Rodzic sam dostarcza dokument do przedszkola lub szkoły.
Odpowiedź: z usług Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Czechowicach-Dziedzicach mogą korzystać dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli na terenie powiatu bielskiego (poza miastem Bielsko-Biała) – bez względu na miejsce zamieszkania, a także dzieci mieszkające na tym terenie jeśli nie uczęszczają do żadnej placówki oświatowej.
Odpowiedź: Poradnia wydaje opinia w różnych sprawach. Ich ważność jest uzależniona od jej celu i zakresu. Na przykład: opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych obowiązuje do momentu ustąpienia trudności u ucznia. Opinia dotycząca odroczenia obowiązku szkolnego wydawana jest za każdym razem, gdy dziecko od tego obowiązku jest odraczane. Z kolei opinia w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – wydawana jest na czas określony w zaświadczeniu lekarskim (maksymalnie na rok szkolny). W przypadku opinii, w których okres ważności nie jest jednoznacznie określony (np. o dostosowaniu wymagań, o objęciu dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną), a w opinii nie podano, kiedy dziecko powinno być zgłoszone na badania kontrolne, ważna jest obserwacja funkcjonowania dziecka/ucznia i kontakt z Poradnią w razie narastania lub utrzymywania się trudności.
Odpowiedź: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na etap edukacyjny i zachowuje ważność:
 • do ukończenia I etapu edukacyjnego - edukacji wczesnoszkolnej (klas 1-3)
 • do ukończenia II etapu edukacyjnego – szkoły podstawowej (klas 4-8)
 • do ukończenia III etapu edukacyjnego – szkoły ponadpodstawowej.
Jeśli jednak w zachowaniu dziecka zaobserwujecie Państwo niepokojące zmiany warto skonsultować je ze specjalistą przed upływem ważności orzeczenia. Być może konieczne będzie poszerzenie diagnozy w Poradni.
Odpowiedź: terminy badań (diagnozy) w Poradni uzależnione są od wielu czynników m.in.:
 • od tego w jakiej grupie wiekowej jest dziecko – z naszych doświadczeń wynika, że rodzice dzieci najmłodszych zwykle dłużej czekają na terminy badań niż rodzice dzieci szkolnych,
 • od rodzaju diagnozy jaką rodzic potrzebuje (z jakim problemem dziecko jest zgłoszone) np. czy chodzi o pełną diagnozę czy o konkretne (pojedyncze) badanie np.: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne czy badanie IS (integracji sensorycznej) lub ADOS (ADOS dotyczy grupy dzieci, u których podejrzewa się całościowe zaburzenia rozwoju: autyzm/zespół Aspergera),
 • od dyspozycyjności rodzica (czas pracy, niekiedy konieczność zaplanowania urlopu).
Biorąc powyższe pod uwagę odpowiedź na pytanie brzmi: zawsze staramy się ustalić jak najszybsze terminy diagnozy, ale nie zawsze jest to możliwe. Zdarza się, że termin jest wyznaczony z ,,dnia na dzień”, ale zdarza się również, że rodzic czeka na wolny termin u danego specjalisty.
Odpowiedź: tak, może być realizowane zdalnie na wniosek rodzica zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 24 sierpnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1157, z 2017 r. poz. 1656 oraz z 2020 r. poz. 1538) w § 11b wyrazy „w roku szkolnym 2020/2021” zastępuje się wyrazami „w latach szkolnych 2020/2021 i 2021/2022”. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021r.